Mapa do celów projektowych - ikona

Mapa do celów projektowych

Cena mapy do celów projektowych ustalana jest indywidualnie i zależna jest o wielkości działki, wielkości opracowania czy zamierzenia budowlanego a także ilości kopi mapy do celów projektowych.

Czas realizacji tej usługi geodezyjnej jest stosunkowo krótki i wynosi od 2 do 6 tygodni. Podobnie jak większość usług świadczonych przez firmy geodezyjne czas ten zależy głównie od wydajności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Bazy Danych przy sporządzanie mapy do celów projektowych.

EGiB.: Ewidencja Gruntów i Budynków, obejmuje informacje dotyczące: gruntów, budynków oraz lokali.
BDOT500.: Baza Danych Obiektów Topograficznych zawiera informacje o drzewach, jezdniach, chodnikach, skarpach itd.
GESUT.: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu w tej bazie przechowywane są informacje o sieciach uzbrojenia terenu, czyli wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, ciepłowniczej i innych.
Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie wyżej wymienionych baz danych utrzymywanych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczące się w każdym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie miejskim na prawach Powiatu.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych

  1. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy do celów projektowych, jedyne co muszą Państwo zrobić to podać numer działki i obręb w jakim ona się znajduje.
  2. Geodeta zgłasza prace geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) wynosi do 10 dni roboczych.
  3. Geodeta pobiera z PODGIK bazy danych nieaktualizowane, niezbędne do sporządzenia mapy do celów projektowych.
  4. Geodeta wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie.
  5. Efektem wykonanych prac w terenie jest operat techniczny sporządzony przez geodetę uprawnionego, który musi być poddany kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  6. Po pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego geodeta wydaję opieczętowana mapę do celów projektowych zamawiającemu, w zamówionych ilościach i formacie.